Správy

Informácia na niektorých dodávateľov pre prípad, ak nastane porucha resp. havária v byte, alebo bytovom dome.
 
powered_by.png, 1 kB
Úvod arrow Služby
Info. Služby Tlačiť E-mail
Napísal Správca   
07.10.2009

SPRÁVA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

UŽ VIAC AKO 10 ROKOV SME TU PRE VÁS

BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO spol. s r.o. , Mäsiarska 26 , Košice


Naša správcovská súkromná spoločnosť už viac ako10 rokov vykonáva správu spoločných častí a spoločných zariadení domu, jeho príslušenstva, pozemku a prevádzku domu tak, aby bol zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv .

Zabezpečujeme poskytovanie týchto plnení spojených s užívaním bytov domu:

- dodávku tepla a teplej vody, dodávku studenej vody z verejných vodovodov a vodárni, odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu, deratizáciu, prevádzku výťahu, bleskozvody, upratovanie spoločných priestorov, zabezpečenie poistenia domu, revízie a odborné prehliadky, sprostredkovanie funkčnosti požiarno-bezpečnostných zariadení
- sprostredkujeme odstránenie havarijných situácií v spoločných častiach a zariadeniach domu i v bytoch a nebytových priestoroch
- v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov uzatvárame zmluvy na prenájom spoločných priestorov / na základe rozhodnutia schôdze vlastníkov /
- zvolávame schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa potreby, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Zabezpečujeme  vedenie ekonomickej agendy v spojitosti s poskytovanými službami:

- vypočítanie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome výšku mesačných preddavkov, pričom vychádzame zo skutočných nákladov účtovaných za predchádzajúce obdobie a predpokladaných nákladov na nasledujúci rok
- sledovanie a zapisovanie došlých platieb na karty vlastníkov
- výpočet mesačných zálohových predpisov za služby
- vedieme evidenciu dodávateľských faktúr
- vyhotovenie upomienok neplatičom a sledovanie úhrad nedoplatkov
- vyhotovenie ročnej uzávierky na jednotlivé byty a nebytové priestory  
- vyhotovenie ročného vyúčtovania služieb

V  rámci bytovo - právnej agendy vedieme:

- zmluvy o výkone správy, zmluvy o nájme spoločných a nebytových priestorov
- vymáhanie pohľadávok, evidenciu súdnych sporov
 
V rámci technicko – prevádzkovej agendy:

- vykonávanie pravidelných technických prehliadok domu
- vedenie technickej evidencie o dome, spracovanie zoznamu potrebných opráv a  údržby,
- vykonanie bežnej  údržby a opráv menšieho rozsahu
- spracovanie a vedenie  harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečenie odstránenia zistených závad
- zabezpečovať dodávku  tepla, TÚV, SV, odvádzanie odpadových vôd, dodávku elektrickej energie, deratizáciu, prevádzkyschopnosť výťahov, STA
- kontrolu a preberanie vykonávaných veľkých opráv v dome / strechy, fasády a pod./
- vykonávať námatkové kontroly vodomerov v domoch
- zabezpečiť dodávateľa na všetky požadované práce, v prípade nedostatku finančných  prostriedkov na   fonde prevádzky údržby a opráv domu  dohodnúť spôsob úhrady cestou splátok.

 
Ďalšia >
© 2019 Bytove Hospodarstvo s.r.o.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.