Správy

Informácia na niektorých dodávateľov pre prípad, ak nastane porucha resp. havária v byte, alebo bytovom dome.
 
powered_by.png, 1 kB
Úvod arrow Tlačivá arrow Zápisnica zo schôdze vlastníkov domu
Zápisnica zo schôdze vlastníkov domu Tlačiť E-mail
Napísal Správca   
08.10.2009

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DOMU  ................, Košice


Podľa ustanovenia § 8 b zákona 182/1993 Z.z. v platnom znení o vlastníctve bytov a nebytových priestorov , sa konala  schôdza dňa ............. o .... hod vlastníkov domu   s týmto programom schôdze: 

1,  Predmet rokovania
2,  Predmet rokovania
3,  Predmet rokovania     
4,  Predmet rokovania
5,  Rôzne Diskusia
6,  Uznesenie
7,  Záver


Schôdzu zvolal:.....................
Prítomní vlastníci : .......... vlastníci viď. Prezenčné listiny ako prílohy zápisnice

 Schôdzu otvoril a viedol : .................. 
 Zapisovateľ zápisnice:..............
 Overovateľ: ...............   

Schôdza  s počtom .............. vlastníkov sa uznala za uznášania schopnú / respekt. až po hodine od začatia schôdze sa uznala za uznášania schopnú /.

Vlastníci bytov k programu schôdze nemali námietky a po odsúhlasení programu zaujali následovné stanovisko:
Prítomní: ....       vlastníci z toho :  za .... ,proti ...., zdržal: ....
 
K bodu č.1
 Predmet rokovania
K tomuto bodu sa nehlasovalo.

K bodu č.2
 Predmet rokovania
K tomuto bodu sa nehlasovalo.

K bodu č.3
 Predmet rokovania
Prítomní: ....       vlastníci z toho :  za .... ,proti ...., zdržal: ....

K bodu č.4
 Predmet rokovania
Prítomní: ....       vlastníci z toho :  za .... ,proti ...., zdržal: ....

K bodu č.5
 Rôzne Diskusia
K tomuto bodu sa nehlasovalo
 
K bodu č.6
Prítomní vlastníci  odsúhlasili toto uznesenie :


K bodu č.7
Schôdza bola uznášania schopná a ukončená o........hod.


 
Zapísal:  ..............  


Overovateľ/ia/: ..............

 


Príloha: .........x podpisová listina zúčastnených vlastníkov

V Košiciach dňa: .............  

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2019 Bytove Hospodarstvo s.r.o.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.